Konsultacje projektu „Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej”

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać na formularzu konsultacji (załącznik do pobrania) w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej: wps_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konsultacje

Źródło: www.ngo.pl