OTWARTY UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WE WŁOCŁAWKU

Z uwagi na odwołanie ze składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych Prezydent Miasta Włocławek dnia 14 kwietnia 2017 r. wydał  Zarządzenie Nr 81/ 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

W związku z powyższym rozpoczęto procedurę wyboru nowych członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

 

Prezydent Miasta Włocławek
ogłasza otwarty uzupełniający nabór na trzech kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

 

 1. W uzupełniającym naborze na kandydatów Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia  o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.
 2. Kandydatów do pracy w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej Radą, można zgłosić za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
 3. Zgłoszenia kandydatów na członka Rady należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wzór zgłoszenia udostępniony jest w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek (ul. Kościuszki 12 pok. 20), na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl w Menu – organizacje pozarządowe, zakładka Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a).
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek (ul. Kościuszki 12 pok. 20), w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a), bądź przesłać drogą meilową ma adres mkarbowska@um.wloclawek.pl lub cop.wloclawek@gmail.com.
 5. Zgłoszeń na kandydatów do Rady można dokonywać do dnia 4 maja 2017 r.
 6. Wybór kandydatów na członków Rady nastąpi w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia  12a, w dniu 8 maja 2017r. o godz.16:00.
 7. Każda organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy może oddać głos na maksymalnie 3 kandydatów za pomocą karty do głosowania. W głosowaniu mogą brać udział osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej.
 8. W skład Rady w wyniki otwartego uzupełniającego naboru wejdą 3 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głosowanie

 

Do pobrania:

 1. Teść ogłoszenia
 2. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.
 3. Zarządzenie Nr 81/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 kwietnia 2017 r.w sprawie ogłoszenia otwartego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.