Jak pozyskać fundusze od Fundacji Auchan ?

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od 20 lat wspomaga młodych ludzi – zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji – z miast i dzielnic, w których działają hipermarkety sieci. Fundacja realizuje projekty skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat w 3 obszarach: edukacja, zdrowie, integracja społeczna. O przyznanie subwencji mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia.

Projekty mogą zgłaszać organizacje pożytku publicznego (OPP) a także a także inne organizacje pozarządowe, posiadające osobowość prawną, działające na rzecz pożytku publicznego, których celem statutowym są działania tożsame z celami Fundacji Auchan na rzecz młodzieży.

Sposób przygotowania projektu do zatwierdzenia:

ETAP 1: Kontakt z Dyrekcją lokalnego Hipermarketu Auchan

ETAP 2: Przygotowanie projektu przez stowarzyszenie, prezentacja projektu na Forum sklepu

ETAP 3: Weryfikacja projektu przez Dyrektora Sklepu. Po zatwierdzeniu projektu przez Dyrektora i jego ekipę zostaje on przesłany do tłumaczenia do Centrali Auchan

ETAP 4: Wstępna selekcja projektów przez Komitet Selekcji Fundacji Auchan – telekonferencja

ETAP 5: Przesłanie wybranego wstępnie projektu do Komitetu Fundacji we Francji

ETAP 6: Zebranie Komitetu Fundacji i decyzja

Czas trwania wszystkich etapów wynosi ok. 4 miesięcy.

Kwota subwencji wynosi od 3000 do 12 000 euro na dany projekt.

Szczegóły na stronie internetowej: Fundacja Auchan na rzecz młodzieży

Źródło: www.auchan.pl