Konkurs ofert na organizowanie i świadczenie usług wspierających życie osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Włocławek Zarządzeniem nr 206/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. ogłosił konkurs ofert na organizowanie i świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej, na terenie miasta Włocławek w okresie do 31 grudnia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, mieszkańców miasta Włocławek poprzez dostępność usług  asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, obejmujących aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 14) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku , ul. Kościuszki 26, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:30-15:30, wtorki 7:30-16:00, piątki 7:30-15:00 lub nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r. 

Szczegóły w Zarządzeniu.