Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Informujemy, iż Prezydent Miasta Włocławek  Zarządzeniem nr 344/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Oferty w konkursie powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2018 r.:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, Biuro Sportu i Turystyki,
  • za pośrednictwem poczty (o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego).

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z tym dokumentem, który zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławka: http://www.bip.um.wlocl.pl/ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-1-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-powierzania-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2018-roku-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-inne-p/