Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pragniemy  poinformować, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1182/19 z dnia 5 lipca 2019 roku podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 

Celem konkursu jest promocja i podkreślenie rangi zawodu terapeuty zajęciowego. Do konkursu mogą być zgłaszane osoby pracujące na stanowisku terapeuty zajęciowego, które w swojej pracy wykazały się wybitnymi i nowatorskimi osiągnięciami w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

  • przedstawiciele organów prowadzących reintegrację zawodową i społeczną na rzecz osób
    z niepełnosprawnością;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Gorąco zachęcam do składania kandydatur w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) www.epuap.gov.pl w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych / Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

w terminie do 14 sierpnia 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów oraz przyznawania nagród, znajdują się dołączonym regulaminie.

Pliki do pobrania :

  1.  Regulamin
  2.  Zgoda na przetwarzanie danych
  3. Informacja o przetwarzaniu danych
  4.   Oświadczenie – przekazanie nagrody
  5. Wniosek o przyznanie nagrody