Zaproszenie do udziału w przeglądzie prawa pod kątem zapewnienia dostępności

W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w realizowanym przez MKiDN przeglądzie prawa w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przegląd realizowany jest na podstawie art. 56 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a jego celem jest zidentyfikowanie obowiązujących przepisów prawa, które uniemożliwiają lub utrudniają pełną dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną w zakresie kultury i dziedzictwa.

Szczególnie istotne jest dla nas poznanie opinii organizacji, które na co dzień zajmują się zapewnianiem dostępu do oferty kulturalnej oraz wspieraniem aktywności kulturalnej i artystycznej osób ze szczególnymi potrzebami.

Zgłoszone przez Państwa propozycje zmian prawnych zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości włączenia do raportu zbiorczego MKiDN, który następnie – zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – przekazany zostanie do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego celem zaopiniowania go przez Radę Dostępności. Rada Dostępności, w drodze uchwały, przekaże swoje rekomendacje do zmian prawnych Radzie Ministrów.

Realizowany przez MKiDN przegląd obejmuje wyłącznie akty znajdujące się w zakresie właściwości MKiDN, a zatem przede wszystkim następujące ustawy:

 • z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
 • z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 • z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii,
 • z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
 • z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
 • z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pełna baza przepisów prawnych dotyczących działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN pod adresem:

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/prawo-w-dziale-kultura-i-ochrona-dziedzictwa-narodowego.php.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy w ww. aktach prawnych znajdują się przepisy utrudniające dostęp do kultury i dziedzictwa narodowego lub aktywność  kulturalną osobom ze szczególnymi potrzebami? Należy wskazać konkretny akt i przepis wraz z postulowanym przez Państwa sposobem rozwiązania danego problemu.
 2. Czy identyfikują Państwo inne akty prawne, które należy poddać analizie, ponieważ generują bariery w dostępie do kultury? Należy wskazać konkretny akt wraz z opisem występującego problemu. Wskazywane akty powinny mieć związek z obszarem kompetencji MKiDN.
 3. Czy w Państwa opinii istnieją inne/dodatkowe obszary wymagające regulacji prawnej w celu likwidacji barier w dostępie do usług kulturalnych i zasobów dziedzictwa? Należy opisać obszar, który Państwa zdaniem wymaga dodatkowych regulacji prawnych.

Będziemy zobowiązani za Państwa wkład i pomoc w procesie przeglądu prawa mającego na celu zwiększenie dostępności usług kulturalnych.

Propozycje należy zgłaszać do dnia 24 lipca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres akozik@mkidn(dot)gov(dot)pl.