Otwarty konkurs ofert

W dniu 18 sierpnia 2020 roku Prezydent Miasta Włocławek ogłosił  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2022 roku.

Realizacja zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Oferty należy składać osobiście w  Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12, pok. 20, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki w godzinach 7.30-17.00, w piątki w godzinach 7.30-14.00, lub nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późń. zm.), na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek) w terminie do 8 września 2020 r.

Pełna informacja wraz niezbędną dokumentacją dostępna jest na stronie: http://www.bip.um.wlocl.pl/