Nabór wniosków o dotacje w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”.

Trwa nabór wniosków o dotacje w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”.

Fundusz wspiera projekty wpisujące się w następujące obszary tematyczne:
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne.
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie.
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie:
Dodatkowa część dotacji może być przeznaczona na rozwój instytucjonalny, czyli na:
a) wzmocnienie i rozwój organizacji,
b) budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania,
c) tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
d) podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
Szczególne znaczenie mają projekty realizowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego a także projekty organizacji adresujących swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.
We wszystkich działaniach ważną grupą docelową jest młodzież.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1. Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe.
2. Fundacje.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Spółki non-profit.
5. Koła gospodyń wiejskich.
6. Kościelne osoby prawne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji:
– Fundacji im. Stefana Batorego (lider),
– Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
– Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG).
Terminy składania wniosków:
11 stycznia 2021 (wnioski wstępne),
8 marca – 19 kwietnia 2021 (wnioski pełne).