Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizować będzie projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (IV)”

DZIAŁANIA

Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁOŻENIE PROJEKTU

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020.

KTO MOŻE UCZETNICZYĆ W PROJEKCIE

Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

FORMY WSPARCIA

Uczestnikom projektu zostaną zaproponowane następujące rodzaje wsparć: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, finansowanie studiów podyplomowych, staże, prace interwencyjne, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły i jest prowadzona w siedzibie urzędu.

PROJEKT REALIZOWANY JEST

 W ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy.