Dzisiejsze spotkania NGO w Centrum

Dziś w naszym Centrum pracowity wtorek dla NGO. Swoje dyżury i spotkania mają następujące włocławskie organizacje:

  1. Stowarzyszenie Amazonki- warsztaty komputerowe w ramach projektu “Senior uczący się i aktywny” realizowanego w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
  2. Stały dyżur Stowarzyszenia Starówka
  3. Poradnictwo oraz terapia  prowadzona przez Kujawsko -Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U.
  4. Zebranie członków Stowarzyszenia Saperów Polskich Koło nr 19 we Włocławku