“Włocławek Nowoczesna Kobieta”- event

W dniu 21 czerwca 2021 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się event podsumowujący projekt “Włocławek Nowoczesna Kobieta” realizowany przez Nowoczesny Włocławek . Panie obecne podczas wydarzenia mogły skorzystać z porcji porad stylizacyjnych, makijażu oraz z usług fryzjerskich.

Projekt „Włocławek Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany jest przez „Nowoczesny Włocławek” w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49.360,00 zł.