Projekt “Kreatywny niepełnosprawny” – Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku

Dzień 24 czerwca 2021 r. jest szczęśliwy dla Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku. Podpisana została umowa pomiędzy Lokalną Grupą działanie Miasto Włocławek a Stowarzyszeniem Amazonki we Włocławku, dotycząca realizacji  grantu LSR w naborze wniosków nr 3/G/2021.

Wysokość  dofinansowania  wynosi  50 000 zł. Zadania będą realizowane od 28.06.21 r po dokonaniu rekrutacji zgodnie z zapisem  w zatwierdzonym projekcie. W ramach tego projektu będą prowadzone następujące działania:

1/ warsztaty komputerowe

2/ warsztaty psychologiczne

3/ nauka języka angielskiego

4/ warsztaty florystyczne

5/ warsztaty zdrowego gotowania

6/ ćwiczenia – zabiegi drenażu limfatycznego

7/ Impreza dla społeczności lokalnej

Wszystkie działania odbywać się będą w WCOPiW ul. Żabia 12 A

Nabór uczestników projektu odbędzie się  po podpisaniu 0d 29.06.2021 r w Centrum Organizacji Pozarządowej i Wolontariatu ul. Żabia 12A od godziny 9,30 do 12,30 w biurze Amazonek

Zapraszamy  Amazonki

  Projekt „Kreatywny niepełnosprawny ” realizowany jest przez „Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku”  w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 50 000 zł

 

Źródło: Informacja nadesłana przez Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku.