Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek w roku 2022 zakresie polityki społecznej

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu gminy w roku 2022 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Poprawa warunków życia seniorów, osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo poprzez zapewnienie pomocy rzeczowej to zadanie, które będzie realizowane z zakresu polityki społecznej, w formie wsparcia.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie pomocy rzeczowej oraz wsparcia seniorom, osobom niepełnosprawnym oraz niezaradnym życiowo. Pomoc rzeczowa może być udzielana m.in. w postaci żywności, ubrań, środków czystości i sprzętów gospodarstwa domowego. W ramach realizacji zadania oferent powinien współpracować z jednostkami oraz podmiotami realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym. m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Planowane środki finansowe na realizację zadania publicznego w 2022 roku wynoszą 15 000,00 zł. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego

w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład finansowy (własny lub pochodzący z innych źródeł) nie może być mniejszy niż 5% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ul. Kościuszki 12 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 54 414 49 49 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17,00, w piątki 7.30 – 14.00, bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U z 2020 r. poz. 1041, poz. 2320), na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek) w terminie do dnia 7 marca 2022 r. do godziny 15.30.

Zarządzenie Nr 36/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2022 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: mst-wloclawek.rbip.mojregion.info.