Konsultacje dla NGO

Drogie NGO-sy,

zwracamy się do Was z prośbą o wydanie opinii w sprawie

przyjęcia projektu uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług zgodnie z Zarządzeniem nr 174/2024 Prezydenta Miasta Włocławek.

Termin konsultacji do 30 kwietnia b.r.

projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Włocławek na lata 2024-  2030”, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 173/2024 Prezydenta Miasta Włocławek.

W terminie do 18 kwietnia 2024 r.

Informujemy, iż w ramach konsultacji opinię wyda także Miejska Rad Działalności Pożytku Publicznego.