Dyżury przedstawicieli organizacji pozarządowych w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych – MOPR we Włocławku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w miesiącu sierpniu 2018r. przedstawiciele niżej podanych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą pełnili dyżury w Punkcie Informacji Osób Niepełnosprawnych MOPR we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. nr 17.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i członków rodzin – mieszkańców miasta Włocławek, którzy chcą pozyskać kompleksowe informacje o możliwościach różnorodnego wsparcia i pomocy z jakiej osoby niepełnosprawne mogą skorzystać do zgłaszania się w niżej podanych terminach:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „OLIGO” – Stowarzyszenie powstało z myślą o dzieciach i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinach – wszyscy potrzebują fachowej pomocy i wsparcia. Prowadzone przez Stowarzyszenie działania mają na celu wypełnienie luki w zakresie opieki i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – skierowane są na stworzenie warunków do systematycznej pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, z udziałem fachowej kadry specjalistów, przy współudziale i wsparciu rodziców oraz opiekunów – http://oligo.wloclawek.pl/o-na
06.08.2018r. godz.: 14:00 – 15:00
20.08.2018r. godz.: 14:00 – 15:00

2. Polski Związek Niewidomych – samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabo widzących. Niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom. Prowadzi działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną.
08.08.2018r. godz.: 12:00 – 13:00
22.08.2018r. godz.: 12:00 – 13:00

3. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA” – głównym celem, jakim zajmuje się Stowarzyszenie jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom – http://eu-wsn.wloclawek.pl
13.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
27.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

4. Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – jest organizacją obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół mającą na celu m.in. poprawę warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym w kraju.
22.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00
29.08.2018r. godz.: 13:00 – 14:00

Powyższe działania mają na celu zwiększenie dostępności usług informacyjnych świadczonych przez MOPR we Włocławku oraz rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.