Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2023

Na podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511  z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 Nr 62, poz. 560), proszę o zgłoszenie przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) do Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do zadań Rady, w skład której wchodzi 7 osób powołanych na 4 letnią kadencję,  należy:


a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych.

b) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) ocena realizacji programów,

d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla  osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia winny być przygotowane w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym:

 

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

Oferty można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres do Biura Podawczo – Kancelaryjnego lub przesłać drogą pocztową. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego, która jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl.

 

Do pobrania :

Treść ogłoszenia _Marszalka_Wojewodztwa_Kujawsko-Pomorskeigo

Katra _zgłoszeniowa

 

Źródło : https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/informacja-w-sprawie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-v-kadencji-wojewodzkiej-spolecznej-rady-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-wojewodztwa–kujawsko-pomorskiego-na-lata-2019-2023,1817,l1.html