MRDPP zaopiniowała projekt ważnego dla mieszkańców miasta programu

W dniu wczorajszym odbyło się trzecie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji . Z powodu pandemii spotkanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej.
Tematem przewodnim były konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W trakcie spotkania członkowie MRDPP mogli zadawać pytania bezpośrednio autorce powyższego projektu Pani Agnieszce Chmielewskiej – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Rada zaopiniowała przedłożony dokument pozytywnie.
Włocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Włocławka Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a  kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na 11. lutego 2021 r.