Zgłoś projekt działań na rzecz osób LGBT+

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O GRANT

O granty mogą starać się organizacje oraz grupy nieformalne.

POMYSŁY

  • Wasz pomysł musi proponować działanie na rzecz osób LGBT+
  • Pomysł musi być w zgodzie z wartościami Funduszu

JAK WYGLĄDA PROCES PRZYZNAWANIA GRANTÓW

  • Badanie potrzeb
  • Pomysły i inspiracje
  • Złożenie wniosku
  • Ocenia wniosków
  • Podpisanie umowy

Wszyst­kie wnio­ski wery­fi­kowane są  pod wzglę­dem for­mal­nym. Organizatorzy sprawdzają czy fak­tycz­nie doty­czą osób LGBT+, czy nie są zło­żone przez osoby indy­wi­du­alne, a także czy pomysł przez was zgło­szony jest zgodny z naszymi war­to­ściami.

 Regulamin przyznawania grantu dostępny jest na stronie: Mam pomysł – Fundusz dla Odmiany

Jeśli potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku, napisz do: granty@dlaodmiany.org.pl lub na Messengerze