Wakacyjna AktywAKCJA

Wakacyjna AktywAKCJA

Celem programu jest wsparcie finansowe organizacji, które przygotują projekty mające na celu organizację nieodpłatnego, aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z lokalnych społeczności. Wnioski o granty mogą składać m.in. szkoły podstawowe, organizacje pozarządowe, kościelne jednostki organizacyjne, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury oraz koła gospodyń wiejskich.

Kto może złożyć wniosek ?

1. Szkoły podstawowe.
2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
3. Domy dziecka, rodzinne domy dziecka.
4. Świetlice szkolne, świetlice środowiskowe.
5. Kościelne jednostki organizacyjne.
6. Biblioteki.
7. Kluby sportowe.
8. Domy kultury.
9. Placówki oświatowe i opiekuńcze.
10. Koła gospodyń wiejskich.
11. Ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Niekomercyjne projekty edukacyjno-sportowe skierowane do dzieci i młodzieży i realizowane w okresie wakacji.

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.
Cel główny: wsparcie finansowe organizacji, które przygotują nieodpłatne aktywne spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z lokalnych społeczności.
Cele szczegółowe:
1. Promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
2. Wsparcie lokalnych społeczności i instytucji.
3. Walka ze skutkami epidemii i lockdownu negatywnie wpływającymi na aktywność dzieci i młodzieży.
4. Wsparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych.
Kryteria oceny:
– kreatywność i pomysłowość Projektu;
– dopasowanie Projektu do potrzeb grup odbiorców wskazanych we Wniosku;
– jakość inicjatywy (w szczególności proponowane formy i narzędzia realizacji, spójność i logika planowanych działań, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem);
– spodziewane rezultaty Projektu.
Dodatkowo punktowane są inicjatywy:
– realizowane w Polsce Wschodniej;
– realizowane w miejscowościach do 60.000 mieszkańców;
– zawierające komponent edukacyjny.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach naboru.

Termin składania wniosków:

21 czerwca 2021 roku

Kontakt:

fundacja@pfr.pl
https://fundacjapfr.pl/#contact