Przystań Piwnica

Centrum Kultury “Browar B.” informuje o prowadzonej rekrutacji do projektu “Przystań Piwnica”.

Celem projektu jest stworzenie klubu młodzieżowego „Przystań Piwnica” dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w tym osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej oraz osób nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości.

W ramach działalności klubu przez 3 dni w tygodniu uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną opiekę wychowawcy, który pomoże im odrabiać lekcje, twórczo zorganizuje czas wolny. W ich ramach zostaną zorganizowane także:

– warsztaty z psychologiem

– warsztaty arteterapii

– spotkania z socjoterapeutą

– warsztaty z doradcą zawodowym

Dodatkowo zaplanowano także wyjazd do Opery i Filharmonii w Bydgoszczy, wyjścia do kina a rodziny uczestników projektu skorzystają z poradnictwa kuratora sądowego.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłosić się w każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach 14:30 – 17:30 do Centrum Kultury „Browar B.” (pokój nr 6).

Projekt „PRZYSTAŃ PIWNICA” realizowany jest przez Centrum Kultury „Browar B.” w ramach  LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.