Nabór kandydatów do składów wojewódzkich komisji konkursowych.

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 18 stycznia 2021 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu zamieszczonym poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną (dane adresowe podane są w formularzu).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w godzinach pracy urzędu w formie tradycyjnej, bądź zdalnej – poza siedzibą Urzędu. W przypadku konieczności dojazdu na posiedzenie, członkowie komisji spoza Torunia otrzymują zwrot kosztów podróży w wysokości odpowiadającej cenom biletów PKP lub PKS.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 26 lutego 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej lub na adres e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl