Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do Programu dotacyjnego Wspólnie dla dziedzictwa.

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  1. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  2. działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
  3. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
  4. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
  5. prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku (wg katalogu prac porządkowych i zabezpieczających, dopuszczonych do realizacji w ramach Programu, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).

Nabór wniosków będzie prowadzony do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00.

  • składanie wniosków odbywa się za pomocą systemu Witkac.pl do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. 
  • NIE JEST WYMAGANE podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

Filmik promujący program:

UWAGA! W systemie elektronicznym pojawiający się termin “oferta” oznacza wniosek.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu. Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w opublikowanej instrukcji wypełniania wniosku 2021.

WAŻNE! W trakcie trwania naboru możliwe są korekty i uzupełnienia do Wniosku. W tym celu należy wysłać prośbę o odblokowanie Wniosku na adres mailowy: rolech@nid.pl, ze wskazaniem części Wniosku, w której mają być wprowadzone korekty i/lub uzupełnienia. Zgłoszenie musi być wysłane najpóźniej na 24 godziny przed zamknięciem naboru.

Źródło: https://witkac.pl/