Posiedzenie Włocławskiej Rady Seniorów.

Rada Seniorów to ciało doradcze, które działa na poziomie lokalnych samorządów, takich jak gminy czy miasta. Jej głównym celem jest reprezentowanie interesów osób starszych oraz wspieranie ich aktywności i jakości życia w społeczności. Oto kilka kluczowych informacji na temat Rady Seniorów:

 1. Czym zajmuje się Rada Seniorów?
  • Komunikowanie potrzeb osób starszych: Rada Seniorów przede wszystkim komunikuje potrzeby osób starszych poprzez opiniowanie i konsultowanie decyzji lokalnych władz. Dzięki temu może wpływać na działania podejmowane na rzecz seniorów i seniorek w gminie.
  • Inicjowanie działań: Rada może również inicjować różne działania na rzecz poprawy sytuacji seniorów, takie jak programy wsparcia czy projekty społeczne.
  • Przedstawianie propozycji: Rada może proponować priorytetowe zadania i prace legislacyjne na rzecz seniorów w krótko- i długookresowej perspektywie.
  • Wspieranie aktywności: Rada działa na rzecz różnych form aktywności seniorów, a także stara się umacniać więzi międzypokoleniowe.
 2. Przykłady projektów realizowanych przez Rady Seniorów:
  • Koperta życia: Karta zawierająca informacje o stanie zdrowia seniora oraz przyjmowanych lekach, pomagająca szybciej podjąć akcję ratującą zdrowie lub życie osoby starszej.
  • Złota rączka: Finansowane z budżetu gminy drobne usługi naprawcze dla osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie wykonać prostych napraw.
  • Taksówka dla seniora: Całkowita lub częściowa refundacja dojazdu do miejsc usług publicznych, np. do urzędu lub przychodni.
  • Wolontariat sąsiedzki: Współpraca międzypokoleniowa, gdzie młode osoby pomagają seniorom w prostych zadaniach domowych.
 3. Forma działania:
  • Rady Seniorów mają charakter konsultacyjny i doradczy.
  • Mogą kierować pytania i wnioski w sprawach dotyczących gminy, powiatu lub województwa, w zależności od swojego zakresu działania.
  • Pytania i wnioski muszą mieć formę uchwały, na którą rady seniorów otrzymują odpowiedź na piśmie.

Rada Seniorów pełni ważną rolę w reprezentowaniu interesów osób starszych i wspieraniu ich aktywności w lokalnych społecznościach.

Tematem przewodnim ostatniego posiedzenia Włocławskiej Rady Seniorów była sytuacja włocławskich seniorów korzystających z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.