Nabór kandydatek na członkinie I kadencji Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór kandydatek na członkinie I kadencji Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet.

Kandydatki mogą być zgłaszane przez: organizacje pracodawców i związków branżowych, podmioty reprezentujące sektor publiczny, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty reprezentujące środowiska naukowe, instytucje polityki społecznej i ochrony zdrowia, podmioty ekonomii społecznej, wojewódzkie rady doradczo-konsultacyjne, przedstawiciele innych podmiotów w szczególności działających w obszarze kultury, komunikacji społecznej i medialnej, działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kandydatki należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z wypełnionymi załącznikami: oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie, którego wzór określa załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia, w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem „Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet”, w terminie do dnia 6 marca 2024 r., w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Plac Teatralny 2 lub przesłać drogą pocztową.

O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zgłoszenia złożone po terminie i/lub niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

Treść ogłoszenia, jak i załączniki znajdą Państwo pod poniższym linkiem: 

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/9585/1002/ogloszenie-w-sprawie-naboru-kandydatek-na-czlonkinie-kujawsko-pomorskiej-rady-kobiet.html